Lagsvedtekter

 

 

Alle skuespillerne rekrutteres ihht vedtektene, fra barna i Gamlegrendåsen skolekrets. Alle som tilhører skolekretsen kan derfor melde seg inn i teateret. 


Ta kontakt med styreleder for å bli registret på venteliste. Du får e-post om at du er registrert.

Når det blir ledige plasser, er hovedregelen at det er den som har stått lengst, og som oppfyller kravene om alder og foreldredeltakelse, får tilbud om plass. Dette kan fravikes for å få mer jevn kjønns- (eller alders-) fordeling i skuespillergruppa.

 

Her kan du se hvilke retningslinjer teateret jobber etter:

 

 

Teateret's VEDTEKTER. Utgave 2009 

§ 1: Teaterets formål og oppgaver 
§ 2: Teaterets styre, og dets gjøremål 
§ 3: Valg 
§ 4: Teaterets medlemmer 
§ 5: Kontingent 
§ 6: Årsmøtet 
§ 7: Teaterets økonomi 
§ 8: Utlån/utleie, ev. salg av kostymer/kulisser 

-------------------

 

§ 1. Teaterets formål og oppgaver 

1. Åsen Barne- og Ungdomsteater (ÅB&UT) skal drive teatervirksomhet. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å:

Utvikle de kreative og sosiale evnene hos barn og ungdom, 

Gi barn og ungdom i og utenfor teateret et kulturelt tilbud i nærmiljøet,

Styrke samarbeidet mellom barn og foreldre,

Tilstrebe en lik fordeling av jenter og gutter i teateret.

 

§ 2. Teaterets styre og dets gjøremål 

1. Styret har det administrative og økonomiske ansvaret for teaterets drift. 
2. Styrets medlemmer skal dekke følgende funksjoner: Leder, sekretær og kasserer. 

 

§ 3. Valg 

1. Representanter til styret nomineres blant skuespillernes foreldre og velges formelt på årsmøtet. 
2. Styrets medlemmer velges for 1 år av gangen. 
3. Valget foretas på teaterets årsmøte.

4. Styret konstituerer seg selv.

 

§ 4. Teaterets medlemmer 

1. Teateret skal rekruttere barn og ungdom fra Gamlegrendåsen skolekrets. 
2. Påmelding til teateret kan skje ved fylte 6 år. Inntak skjer som hovedregel fra 5. klasse.  Styret avgjør inntak fra venteliste basert på ventetid, alder og behov for nye skuespillere. I regelen forlater medlemmene teateret etter endt ungdomsskole. 
3. Medlemmer kan søke om ett års permisjon. 
4. Foreldre til teaterets medlemmer plikter å delta i en av teaterets arbeidsgrupper. 

 

§ 5. Kontingent 

1. Alle medlemmer av teateret skal betale en kontingent fastsatt på årsmøtet. 
2. Årsmøtet bestemmer også eventuell søskenmoderasjon. 
3. Medlemmer i permisjon betaler halv kontingent.

 

§ 6. Årsmøtet 

1. Årsmøtet er teaterets øverste organ og består av medlemmenes foreldre. 
2. Årsmøtet skal avholdes inne utgangen av oktober hvert år. 
3. Innkallingen skal utsendes minst èn uke før årsmøtet. 
4. Til årsmøtet skal det fremlegges revidert regnskap. 
5. Årsmøtet skal velge et styre blant medlemmenes foreldre. 
6. Det skal oppnevnes/velges deltakere i arbeidsgruppene. De forskjellige arbeidsgruppene er:

Teaterets styre

Markedsgruppe

Kostymegruppe

Kulissegruppe

7. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende slik at de kan sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet.

8. Valgperioden er 1 år.

 

§ 7. Teaterets økonomi 

1. Teateret skal bygge sine inntekter på følgende områder: 

Kontingent,

Inntekter fra forestillingene,

Søknad om offentlig og privat støtte,

Reklame- / annonseinntekter.

Økonomien skal forvaltes av styret til beste for teateret. 

 

§8. Utlån/utleie, ev. salg av kostymer/kulisser 

1. Styret, eller styrets leder, behandler forespørsler fra teatergrupper o.l. om utleie og ev. salg av kostymer og kulisser.

 

Gamlegrendåsen, 30. oktober 2009 


Terje Eiken (sign.) Leder,

Geir Øystein Andersen (sign.) Kasserer

Mona Rotegård  (sign.) Styremedlem/Sekretær